SVÁTOSTI

Každá svátost je setkání s živým Kristem. On sám - Ježíš Kristus, Boží syn - ustanovil tyto prostředky naší spásy a posvěcování. Při udělování nějaké svátosti se viditelným znamením, které konáme, ukazuje na milost, kterou Pán dává člověku do duše. Svátosti, které přijímáme, takto přivádějí člověka ke svatosti. A jelikož "do nebe nic nesvatého nevejde" (srovnejme se Zj 21,27), jsou nám vynikající a nenahraditelnou pomocí na cestě. Věřícím je naléhavě doporučováno, aby často přijímali milosti z této nabídky hojných Božích darů. (web farnosti Velehrad)

KŘEST

Křest se uděluje omytím vodou a slovy: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého."
Co vlastně křest působí ?
a) Očištění. S vodou spojujeme představu umývání. A skutečně tu jde o očištění, o smytí dědičné viny a veškerého hříchu; jde o přemožení hříšné minulosti.
b) Nový život. Voda je pro nás symbolem života. Nový život, který pochází od Boha, nemůžeme ani naplánovat, ani sami vytvořit, musíme se k němu narodit. Tímto novým narozením je křest. Ten skutečně dává nový život, milost. Pokřtěný se stává Božím dítětem.
c) Člen církve. Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se otevřeli Kristu. Skrze křest jsme se stali "jedním tělem". Křest znamená začlenění do církve. Kdo byl pokřtěn, je pokřtěn jednou provždy; neexistuje opakování křtu (pokračování článku)

 

v naší farnosti:

Křest (malých dětí) se domlouvá asi měsíc předem. Domlouvají to rodiče osobně s knězem. 

Je zapotřebí zabezpečit kmotra/u (má to být praktikující křesťan, biřmován, žijící ve svátostném manželství),
dále svíci, bílé rouško a před obřadem je několik setkání s knězem (příprava).
Rádi Vám vyjdeme vstříc.
 
Křest dětí starších 7 let a dospělých se řídí osobitnými pravidly, u dospělých vyžaduje asi 1-2 roční přípravu.
 

Otázky a odpovědi: křest

V této rubrice nejsou žádné články.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Ježíš Kristus ve své církvi ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří po křestním obmytí hříchů znovu do hříchů upadnou, opět nabyli milosti a došli smíření s Bohem. Křesťan je připojen ke Kristu a přičleněn ke společenství církve, aby spolupracoval na spáse světa. Když se Kristu, církvi a svému poslání vzdaluje, hřeší. Hříchem škodí sobě, protože se odvrací od zdroje dobra, a škodí církvi, protože ji poskvrňuje a oslabuje.

Hřeší těžce, jedná-li proti Bohu a řádu, který Bůh dal, vědomě, dobrovolně a v závažné věci. Chybí-li hříšnému skutku některá z uvedených složek, hřeší lehce. Těžký hřích spojení s Kristem a církví přerušuje, lehký narušuje. Těžký hřích Boží život v člověku usmrcuje, lehký v různé míře zraňuje. Hříchy člověka, který se upřímně snaží žít ve spojení s Kristem, bývají lehké. Když však nedbá na hříchy lehké, narušení a zranění nakonec vedou k hříchům těžkým.

Duch Svatý vede hřešícího křesťana k pokání - smíření. Při něm Duch Svatý obnovuje původní vztah křesťana k Bohu a k společenství církve.
Křesťan se smíření otevírá tím, že hříchů lituje, zříká se jich a touží po intenzívnějším životě s Bohem a církví.
Křesťan se snaží žít v duchu pokání stále. Staletí osvědčila trojici kajících skutků: sebezápor, skutky zbožnosti, skutky lásky. ( převzato )

 

v naší farnosti:

Probíhá vždy před mší (asi 15 min). 

Pokud kněz právě není ve zpovědnici, nestyďte se přijít do sakristie a požádat o tuto svátost.
 
Důležitá je osobní příprava (zpytování svědomí), stručné a jasné vyznání, lítost. 
Po rozhřešení modlitba (anebo skutek pokání) a dát si vhodné konkrétní předsevzetí.
 

Otázky a odpovědi: svátost smíření

V této rubrice nejsou žádné články.

PŘIJÍMÁNÍ

Přijímání se uděluje při mši svaté.

Příjmout Eucharistii může jen člověk bez těžkého hříchu (a pokud dodržel hodinový půst).
Podmínkou k přijetí Eucharistie není povinnost být na celé mši svaté (to se váže k jinému příkazu o nedělním slavení).
Samozřejme může se přijmout buď do úst, anebo na ruku.
Kdo trpí celiakií může (před mší) požádat jen o přijetí Krve Páně.
 

 

Otázky a odpovědi: přijímání

V této rubrice nejsou žádné články.

MANŽELSTVÍ

Domlouvají si ji snoubenci osobně s knězem asi půl roku předem, pak si domluví termín a ostatné formality i na Městském úřadě (matrika).

K přípravě se vyžaduje účast na 4 setkáních v Novém Jičíně (plakátek na nástěnce) a asi 4 setkání s knězem. 
K obřadu je pak důležité mít vybavené všechny (pokud jsou potřebné) dispenze a mít potvrzení o křtu (jen v případě, že nejsou z místní farnosti) ne starší jak 6 měsíců.
Ohledně svědků musí předložit jejich adresu a osobní údaje.
Rádi Vám vyjdeme vstříc.
 

Otázky a odpovědi: manželství

V této rubrice nejsou žádné články.

BIŘMOVÁNÍ

Biřmován může být od 15 roku života.

Vyžaduje se delší příprava (asi rok).
Vetšinou biřmování probíhá v jiných farnostech, příprava může být i tady.
V naší farnosti příprava bývá v horizontu asi 10 let (poslední byla ?), ale spíše podle individuálního zájmu.
 

Otázky a odpovědi: biřmování

V této rubrice nejsou žádné články.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCHNení to svátost umírajících!

Bývá "hromadně" ke Dni nemocných (kolem 11.2.) anebo na osobní žádost 1x za rok.
Přijmout ji mohou lidé jen bez těžkého hříchu, obvykle lidi staří anebo když se jim vážně zhorší zdravotní stav, nebo před vážnou operací.
 
Uděluje sa taky i s viatikem v případě ohrožení života (tehdy je to svátost umírajících). V takovém případě kdykoliv, stačí zavolat nejbližšího jakéhokoli kněze (24 hod, 7 dní v týdnu!), vždyť se jedná o věčnost umírajíciho člověka a tak mu můžeme prokázat službu lásky!
 
 

Otázky  a odpovědi: pomazání nemocných

V této rubrice nejsou žádné články.

KNĚŽSTVÍ

Kandidát (po maturitě) se může osobně přihlásit u kněze a ten mu vysvětlí další postup...

Otázky a odpovědi: kněžství

V této rubrice nejsou žádné články.

POHŘEB

- toto slovo může znamenat: pohřební obřad, způsob pohřbívání (anebo v archeologii nalezení hrobu).

Katolická církev považuje pohřeb nikoliv za  svátost   ale za  svátostinu, jejímž účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Tradiční křesťanský pohřeb v České republice se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí slavnostního katolického pohřbu může být mše svatá, buďto před cestou na hřbitov, anebo častěji po pohřbu (tzv. zádušní mše).

Křesťanské církve – zejména katolická – se pohřbu žehem dlouho bránily, protože v něm viděly symbolické popření duše zemřelé osoby (omezit kremace propagací pohřbů do země se například snažil katolický spolek Arimatheum); od poloviny 20. století se však i katolické pohřby konají v krematoriích. V současné době, zejména ve městech, se většina zemřelých pohřbívá žehem (spálením) a obřad rozloučení se koná v krematoriu, případně v kostele před odvozem do krematoria. Po kremaci někdy následuje zádušní mše, případně prosté uložení urny s modlitbou. (Wikipedie, 2013)

Několik myšlenek z Katechismu:

 

v naší farnosti:

Pohřeb se domlouvá nejdříve s knězem (termín a čas) a pak na Pohřební službě (doporučuji v Bílovci).

Všechno je o domluvě, rádi Vám vyjdeme vstříc.
Obřad většinou probíhá: 
  • nejdříve mše svatá v kostele, 
  • pak podle toho jetli je to do kremace (pak je před kostelem krátké rozloučení); 
  • anebo pokud do země, pokračujeme v průvodu k jámě a tam je zakončení obřadu.
Rodina si sama domlouvá hudbu (v určitých případech varhaníka může zabezpečit kněz), jinak všechny požadavky přímo na Pohřební službě, která to dokáže všechno bezproblémů zabezpečit.
Kostelníkovi a ministrantům to může sdělit kněz.
Parte můžete předat jim anebo prosím vyvěste u hřbitovních vrat na vývěsku. 
Důležité je domluvit se také se zpěvačkami místní schóly.
Pokud si přejete u obřadu řečnici, zabezpečuje Pohřební služba, anebo napsat krátký životopis a odevzdat knězi, který to pak přečte.
 

Otázky a odpovědi: pohřeb


od 14.2.2013

Nenašli jste odpověď? Zašlete nám otázku: